Część  1 : Jestem ADO, a Ty?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Jeśli jesteś przedsiębiorcą to prawdopobnie jesteś ADO. Nie daj się zwieść  iluzji że jeśli współpracujesz tylko z innymi firmami to nie przetwarzasz danych osobowych osób fizycznych.  Uwierz mi – przetwarzasz. Wkrótce napiszę skąd ta pewność. Tymczasem zapraszam do zapoznania się ze słowniczkiem pojęć  RODO.

Pl: RODO/ Nl: AVG / Eng: GDPR:  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Osoba fizyczna / natuurlijke persoon: prawne określenie człowieka w prawie cywilnym, od chwili urodzenia do chwili śmierci.  Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej, czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań) w odróżnieniu od osób prawnych. Innymi slowy: ty i ja.

Osoba prawna / rechtspersoon: jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego.Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną

Administrator Danych Osobowych / verwerkingsverantwoordelijke :  niemal każdy podmiot działający na rynku, również Twoja firma. W szczególności może to być osoba fizyczna, prawna, organ publiczny, jednostka organizacyjna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej, który „samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych”

Administrator Bezpieczeństwa Informacji / functionaris voor gegevensbescherming: osoba fizyczna powołana przez ADO, która zajmuje się zapewnianiem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe /persoonlijke gegevens: – informacje, które pozwalają bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować osobę:.imię/nazwisko/adres  lub imię/nazwisko/numer telefonu lub  e-maile (marta@msaporadyprawne.nl) lub  monitoring, zapisy rozmów lub numer  PESEL  /BSN, lub dane o lokalizacji lub adres IP a także kombinacja powyższych danych

Dane wrażliwe : (szczególna kategoria danych):

  1. Dane dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego (dane medyczne, stopień niepełnosprawności, dyslekcja ucznia)
  2. Dane genetyczne (DNA, RNA, próbki biologiczne)
  3. Dane biometryczne (wizerunek lub dane daktyloskopijne)
  4. Wyroki skazujące i naruszenia prawa,
  5. Przynależność związkowa, polityczna, religijna, rasowa

Przetwarzanie danych : operacje na danych osobowych, np. wgląd, wprowadzanie, modyfikacja , usuwanie, niszczenie, anonimizacja, przetwarzanie na serwerze i w biurze,  archiwizacja, kopie bezpieczeństwa, udostępnianie, powierzanie, przesyłanie

Naruszenie ochrony danych osobowych: naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych (włamanie lub kradzież danych, sprzedaż danych, przypadkowe usunięcie, przekazanie danych osobie nieupoważnionej, zagubienie dokumentacji, laptopa, pendrive itp)

Cdn…

 

Pozdrawiam

M.